അനുബന്ധ മൂല്യവർദ്ധിത സേവനങ്ങൾ

allied-value-added-services

അനാഥമാക്കപ്പെട്ട കുടുംബത്തിലെ ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പങ്കാളി/അടുത്ത രക്തബന്ധത്തിലുള്ളയാൾക്ക് വേണ്ടി, ഡിജിറ്റൽ ലോക്കർ സേവന ദാതാക്കൾ, പാസ്‌വേഡ് മാനേജ്‌മെന്റ് കമ്പനികൾ, കസ്റ്റോഡിയൻ സേവനങ്ങൾ, എക്‌സിക്യൂട്ടർഷിപ്പുകൾ, ട്രസ്റ്റീഷിപ്പ് കമ്പനികൾ, വെൽത്ത് മാനേജർമാർ, പിന്തുടർച്ചാവകാശ ആസൂത്രകർ, കുടുംബ ഓഫീസുകൾ എന്നിവരുടെ നിക്ഷേപ ഉപദേശങ്ങൾ  എന്നിവയുമായി സഖ്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കി വരുന്നു.

സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കളുടെ കൈമാറ്റവും വിനിമയവും

Transfer-Transmission-immovable

ഭൂമി, വീട്, വസ്തുവകകൾ, മറ്റുള്ളവ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടാത്ത സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ തടസ്സമില്ലാതെ വിനിമയം / കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനും, മരണപ്പെട്ടയാളുടെ അവകാശികൾ/ഗുണഭോക്താക്കൾക്കൊപ്പം എല്ലാ ഔപചാരികതകളും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുകയും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു. bonus veren siteler deneme bonusu veren siteler casino siteleri deneme bonusu deneme bonusu veren siteler

ക്ലെയിം തീർപ്പാക്കൽ

claim-settlement

ഇപിഎഫ് ക്ലെയിമുകളും മറ്റ് ഏതെങ്കിലും ആകസ്‌മിക ക്ലെയിമുകളും ഡ്യൂട്ടിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ മരണകാരണമായ കേസുകളിലും നിർദ്ദിഷ്‌ട സാഹചര്യങ്ങളിലും പരിമിതപ്പെടാതെ, തൊഴിലുടമകളോടും ഇൻഷുറർമാരോടും മറ്റുള്ളവരോടും കുടിശ്ശിക തീർക്കുന്നതിന് അധികാരികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുക.

നികുതി സഹായം

tax-assistance

ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നികുതി ഉപദേശത്തിനായി എംപാനൽ ചെയ്ത പ്രൊഫഷണലുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തി ഗുണഭോക്താവിന്/അവകാശിക്ക് സഹായം നൽകുന്നു. പാരമ്പര്യ നികുതി (FATCA & CRS അനുസരിച്ച് പാലിക്കൽ), പ്രവാസികൾക്കുള്ള CRS പ്രഖ്യാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആനുകാലികമായ നിയമവിധേയത്വം  എന്നിവയിൽ പ്രവാസി ഇന്ത്യക്കാരെ സഹായിക്കുന്നതിന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ചാർട്ടേഡ് അക്കൗണ്ടന്റുമാരുമായും CA സ്ഥാപനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം.

നിയമസഹായം വിൽപ്പത്രം ഡ്രാഫ്റ്റിംഗും മാനേജ്മെന്റും

legal-assistance will-drafting

ഇന്ത്യ മുഴുവനുമുള്ള പ്രമുഖ അഭിഭാഷകരിൽ നിന്ന് നിയമോപദേശം തേടുന്നതിനുള്ള വ്യവസ്ഥയും സങ്കീർണ്ണമായ കുടുംബസാഹചര്യങ്ങൾക്ക് എല്ലാത്തരം നിയമസഹായവും, ഒപ്പം ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന പങ്കാളിക്ക് ഒരു വിൽപ്പത്രം തയ്യാറാക്കൽ, വിൽപ്പത്ര മാനേജ്‌മെന്റ്, പ്രൊബേറ്റ്, അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തുടങ്ങിയവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ.

ജംഗമ സ്വത്തുക്കളുടെ കൈമാറ്റവും വിനിമയവും

Transfer-Transmission

PPF, EPF സേവിംഗ്‌സ്, പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിംഗ്‌സ്, ബാങ്ക് സേവിംഗ്‌സ്, ബാങ്ക്/കമ്പനി നിക്ഷേപങ്ങൾ, മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട് നിക്ഷേപങ്ങൾ, ഇക്വിറ്റിഷെയർ പോർട്ട്ഫോളിയോയും ബോണ്ടുകളും, വിൽപ്പത്രത്തോടെയോ ഇല്ലാതെയോ, എന്നിവയുൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടാതെ, മരണപ്പെട്ടയാളുടെ ജംഗമ സ്വത്തുക്കൾ തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനും വിനിമയം ചെയ്യുന്നതിനും മരണപ്പെട്ടയാളുടെ അവകാശികൾ/ഗുണഭോക്താക്കൾക്കൊപ്പം എല്ലാ ഔപചാരികതകളും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുകയും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.