ഞങ്ങളുടെ ആദരണീയരായ നിക്ഷേപകർ

esteemed-investors

ഞങ്ങളുടെ ഉപദേഷ്ടാക്കളുടെ ജ്ഞാനവും പരിചയസമ്പത്തും, അവരുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ പിന്തുണയോടെയുള്ള ഞങ്ങളുടെ ടീമിന്റെ ആവേശവും പ്രതിബദ്ധതയും, കടുത്ത സമ്മർദ്ദത്തിന്റെയും ഉത്കണ്ഠയുടെയും സാഹചര്യങ്ങളിൽ രഹസ്യാത്മകമായ വിവരങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകൾക്ക് നിരന്തരം സേവനം നൽകുന്നതിലുള്ള ആത്മവിശ്വാസം നേടാൻ ഞങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കുന്നു. ഞങ്ങളുടെ ക്ലയന്റുകളിൽ നിന്നുള്ള ഫീഡ്‌ബാക്ക് മെക്കാനിസത്തിലൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച ഉപഭോക്തൃ അനുഭവം, സേവന മികവ് കൈവരിക്കുന്നതിന് മെച്ചപ്പെടുത്തിയ രീതികള്‍ നിശ്ചയിക്കുന്നു.  ഞങ്ങളുടെ വിശ്വാസ്യതയിൽ മൂല്യമുള്ള നിക്ഷേപകരാണ് ക്ലയന്റുകളെന്നും, അവരുടെ വിശ്വാസമാണ് ഊർജ്ജസ്വലമായി പ്രവർത്തിക്കാൻ  ദിവസവും ജീവനക്കാരെ സഹായിക്കുന്നുതെന്നുമാണ് INSPL-ൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു. കോർപ്പറേറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, പ്രൊഫഷണലുകൾ, ബിഎഫ്‌എസ്‌ഐ മേഖല, റെഗുലേറ്റർമാർ, മറ്റ് ഓഹരി പങ്കാളികൾ, മറ്റ് പങ്കാളികൾ എന്നിവരിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ച പിന്തുണയ്‌ക്ക് ഞങ്ങൾ വളരെയധികം നന്ദിയുള്ളവരാണ്. NRI-കൾ, PIO-കൾ, OCI-കൾ എന്നിവരുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാർക്കും വേണ്ടിയുള്ള വളർച്ചാ കേന്ദ്രീകൃതമായ സേവനത്തിന്റെ ഒരു യാത്ര.

wpChatIcon