ಧ್ಯೇಯ ದೂರದೃಷ್ಟಿ

ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ

“ಪೂರ್ವಾರ್ಜಿತ ಸ್ವತ್ತಿನ ರಕ್ಷಕರು”

ನಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿ

“ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಿತವನ್ನಾಗಿಸುವುದು”
wpChatIcon