ഭൂമി, വീട്, വസ്തുവകകൾ, മറ്റുള്ളവ എന്നിവയുൾപ്പെടെ എന്നാൽ അതിൽ മാത്രം പരിമിതപ്പെടാത്ത സ്ഥാവര സ്വത്തുക്കൾ തടസ്സമില്ലാതെ വിനിമയം / കൈമാറ്റം ചെയ്യുന്നതിനും, മരണപ്പെട്ടയാളുടെ അവകാശികൾ/ഗുണഭോക്താക്കൾക്കൊപ്പം എല്ലാ ഔപചാരികതകളും പൂർത്തിയാക്കുന്നതിൽ സഹായിക്കുകയും മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുകയും ചെയ്യുന്നു.

bonus veren siteler
deneme bonusu veren siteler
casino siteleri
deneme bonusu
deneme bonusu veren siteler